CPE xDSL-Vigor 2700
        Vigor 2700 h tr 2 kênh VPN đng thi theo mô hình LAN-to-LAN, Remote Dial-In User vi giao thc PPTP, IPSec hay L2TP vi các cơ chế mã hóa và xác thc cao cp.

        Đ bo đm băng thông cho các dch v, đc bit các dch v đòi hi băng thông cao, tc đ n đnh như VPN, Vigor 2700 h tr chc năng qun lý cht lượng dch v QoS, cho phép gii hn băng thông vào/ra (Outbound/Inbound) cho tng đa ch IP. Bên cnh đó là các chc năng gii hn băng thông (Bandwidth Limit), cũng góp phn đáng k trong vic phân b băng thông sao cho hiu qu nht.

        V tính năng bo mt, Vigor 2700 vn s dng tường la SPI (Stateful Packet Inspection), cơ chế phòng chng tn công t chi dch v DoS/DDoS. Bên cnh đó là chc năng qun lý ni dung web CSM (Content Security Management), lc ni dung web CPA (Content Portal Authority) khá ni tiếng ca hãng giúp ngăn chn nhng website có ni dung không mong mun; lc web theo t khóa, đa ch URL, lc Java applet, cookies, ActiveX, tp tin nén/ thc thi, đa phương tin, ngăn truy cp internet theo lch biu ...

       H tr qun lý bng trình duyt  telnet, SNMP. Vic cài đt kết ni cho thiết b din ra rt nhanh và d vi trình cài đt t đng, t phát hin thông s VPI/VCI.(tt c các cng đu trng thái n).

        Chc năng VPN, thiết b h trợ rt đa dng mô hình kết ni. Vi mô hình LAN -to-LAN trên đường truyn ADSL, vic thiết lp kết ni, chia s d liu gia 2 mng rt tt, kết ni khá n đnh.

        Vi các tính năng trên DrayTek Vigor 2700  là mt thiết b " All in one " mang đến gii pháp "trn gói" cho văn phòng , doanh nghip quy mô va và nhđc bit các đơn v có nhu cu chia s d liu, thoi và bo mt thông tin.

Comments