DÂY NỐI và DÂY NHẢY QUANG

  
Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-FC/UPC dài 20m, phi 3.0mm, Simplex
 
Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-FC/UPC dài 30m, phi 3.0mm, Simplex
 

Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-FC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Simplex

  
Dây nhảy quang Single mode SC/UPC-SC/UPC dài 20m, phi 3.0mm, Simplex
 

Dây nhảy quang Multimode SC/UPC-SC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Duplex 65.2/125
 

Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-SC/UPC dài 5m, phi 3.0mm, Simplex

  
   

Dây nhảy quang Single mode SC/UPC-LC/UPC dài 20m, phi 3.0mm, Simplex

  
Dây nhảy quang Multimode SC/UPC-LC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Duplex 65.2/125
 

Dây nhảy quang Multimode SC/UPC-SC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Duplex 65.2/125
 

Dây nhảy quang Multimode ST/PC-ST/PC dài 5m, phi 3.0mm, Duplex 65.2/125

Ứng dụng 

- Fiber Optic Telecommunications

- FTTH (Fiber To The Home)

- CATV & CCTV.

- Data Processing Networks.

- Telecom Equipments.

- Local Area Networks (LAN).


Tiêu chuẩn kỹ thuật chung

  

vChat chat hỗ trợ trực tuyến
<< 1 2 >>