Dây nhảy - dây nối quang

  
Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-LC/UPC dài 10m, phi 3.0mm, Duplex
 

Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-LC/UPC dài 20m, phi 2.0mm, Duplex
 

Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-LC/UPC dài 20m, phi 3.0mm, Duplex

  
Dây nhảy quang Single mode SC/UPC-FC/UPC dài 3m, phi 3.0mm, Duplex
 

Dây nhảy quang Single mode SC/UPC-LC/UPC dài 10m, phi 3.0mm, Duplex
 

Dây nhảy quang Single mode SC/UPC-SC/UPC dài 5m, phi 3.0mm, Duplex

  
Dây nối quang Single mode SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm, Simplex
 

Dây nối quang Single mode LC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm, Simplex
 

Dây nối quang Single mode FC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm, Simplex

  
Dây nối quang Single mode SC/APC dài 1.5m, phi 0.9mm, Simplex


Ứng dụng 

- Fiber Optic Telecommunications

- FTTH (Fiber To The Home)

- CATV & CCTV.

- Data Processing Networks.

- Telecom Equipments.

- Local Area Networks (LAN).Tiêu chuẩn kỹ thuật chung<< 1 >>
Comments