KỀM BẤM RỆP - Channell

 Kềm chuyên dụng, dùng  thi công bấm rệp nối cáp (2 - 3 chân), sử dụng được cho tất cả các loại rệp nối cáp đồng trên thị trường.