CÁC LOẠI TEM, NHÃN DÙNG CHO MÁY IN NHÃN BROTHER

Các loi nhãn ( tiêu chun, siêu dính, siêu do, màu nn, màu ch, kích thướt) phù hp cho tng loi dòng máy và tùy yêu cu người s dng

Dòng máy model PT (S dng nhãn TZ):

PT-1280VN : Máy in nhãn TZ. Kh in 6-12mm;  PT-2030: Máy in nhãn TZ. Kh in 6-18mm;

PT-2730: Máy in nhãn TZ. Kh in 6-24mm. Kết ni Máy tính

PT-E100: Máy in nhãn TZ. Kh in t 6-12mm;  PT-E300: Máy in nhãn TZ. Kh in t 6-18mm.

PT-E550W: Máy in nhãn TZ. Kh in 6-24mm. Kết ni Máy tính,wifi

PT-P750W: Máy in nhãn TZ,Kh in 6-24mm.Kết ni máy tính, wifi, NFC.

PT-9700PC: Máy in nhãn TZ. Kh in 6-36mm. Kết ni Máy tính.

PT-9800PCN: Máy in nhãn TZ. Kh in 6-36mm. Kết ni Máy tính. Kết ni mng.

Dòng máy model QL (Sử dụng nhãn DK)

QL-700: Máy in nhãn giy. Kh ngang max.62mm;  QL-720NW: Máy in nhãn giy. Kh ngang max.62mm. Kết ni mng wifi;

QL-1050: Máy in nhãn giy. Kh ngang max.102mm;  QL-1060N: Máy in nhãn giy. Kh ngang max.102mm. Kết ni mng.

Các loi nhãn phù hp cho tng loi dòng máy và tùy yêu cu người s dng:  TZ-6mm đến 36mm; TZFX-6mm đến 36mm; TZS-6mm đến 36mm; TZM- 12mm đến 36mm; HG 9mm đến 36mm.

Comments