test

  
Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-FC/UPC dài 20m, phi 3.0mm, Simplex
 
Dây nối quang Single mode SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm, Simplex
 

Cáp 4FO FTTH

  
Măng xông thuê bao quang 4FO
 

Card Media Converter 25Km
 


Khay nối quang 24FO

  
Modem HUAWEI
   Đầu nối suy hao quang

  
Xe đo cáp
 

Wallmout Outdoor (Hộp nhựa)
 Modem TP Link ADSL 2+ TD-8840T

  
Phiến đấu dây Krone
 


Ống co nhiệt
 


Máy điện thoại cố định có màn hình Victoria 2600


  
Dây nhảy quang Single mode FC/UPC-FC/UPC dài 20m, phi 3.0mm, Simplex
 
Dây nối quang Single mode SC/UPC dài 1.5m, phi 0.9mm, Simplex
 

Cáp 4FO FTTH

  
Măng xông thuê bao quang 4FO
 

Card Media Converter 25Km
 


Khay nối quang 24FO

  
Modem HUAWEI
   Đầu nối suy hao quang

  
Xe đo cáp
 

Wallmout Outdoor (Hộp nhựa)
 Modem TP Link ADSL 2+ TD-8840T

  
Phiến đấu dây Krone
 


Ống co nhiệt
 


Máy điện thoại cố định có màn hình Victoria 2600


Comments